Ny administrerande direktør i Firda Billag AS

Styret i Firda Billag har tilsett Nils Huus som ny administrerande direktør i Firda Billag AS med verknad frå 1.11.19.
Huus vil  samtidig fortsette som dagleg leiar i Transferd AS.

Vi ynskjer Nils Huus lukke til i stillinga.

 

Firda Billag - årets lærebedrift 2018

Firda Billag – årets lærebedrift 2018

Firda Billag har vorte kåra til årets lærebedrift 2018 innan transportfaga. Kåringa var på Lillestrøm 25.09.2019.
Firda Billag har hatt lærlingar i yrkessjåfør- og logistikkfaget sidan 1998 og har vore medlemsbedrift hjå Opplæringskontoret for Transport og Logistikk sidan starten.
Etter 2011 er opplæringa fordelt på dei to selskapa Transferd AS og Firda Billag Buss AS.

Vi har utdanna ca. 80 yrkessjåførar og logistikkarbeidarar gjennom lærlingsystemet.

Vi er svært glad og stolt over utmerkinga. Dette gir inspirasjon til ennå større satsing framover.

Heider til tilsette i Firda Billag-gruppa

På ei tilstelning på Scandic Sunnfjord Hotel & Spa i Førde 5. januar 2019 var det markering av tilsette som har jobba i selskapet i 25 år, samt markering av tilsette som har gått av med alderspensjon i løpet av 2018.

 

 

Sogn og Fjordane Mållag har tildelt årets målpris til Firda Billag

Henta frå avisa Firda:

Det var på laurdagens årsmøte til Sogn og Fjordane Mållag i Sogndal, mållaget delte ut årets målpris til Firda Billag, skriv Sogn og Fjordane Mållag i ei pressemelding.
Det interkommunale transportselskapet mad base i Førde vart starta i 1920, og har ifølgje pressemeldinga hatt nynorsk som administrasjonsspråk sidan selskapet frå mållagshald vart oppfordra til å trykkje ruteheftet sitt på nynorsk i 1934.
I dag er Firda Billag ein stor og viktig aktør på person- og godstransport og der språk er ein del av identiteten. Både morselskap og alle dotterselskap nyttar nynorsk i alt skriftleg materiale, både på papir og nett. Dagens direktør for selskapet, Peter Midthun, er òg ein god ambassadør for nynorsk og han har på ein framifrå måte ført vidare arven frå 1934, heiter det i grunngjevinga frå mållaget.
– Dette er eg oppriktig glad for, sa Midthun då han tok mot prisen. Han sa vidare det er eit ufråvikeleg krav at skriftleg materiale frå billaget, skal vere på nynorsk.
Direktøren var klar på at han personleg er oppteken av korrekt målbruk, og at han opplever mykje dårleg språk både i media og elles i samfunnet. Noko av skulda for dette legg Midthun på utstrekt bruk av sosiale media mellom folk flest, samt det som har utvikla seg til eit eige SMS-språk.

Service og tinging

Serviceskyss / Tingingsruter

Tingingsruter – tlf 577 25 000
Tingingsruter er ruter som berre skal køyrast mot førehandstinging. Kva ruter dette gjeld finn ein på www.kringom.no.
Transporten skal tingast innan kl. 15.00 dagen i førevegen. Skyssen skal tingast på telefon 577 25000.
Ruter som vert køyrde dersom passasjer (x-stopp) er ei form for tingingsrute der tinginga blir gjort om bord i bussen når passasjeren kjøper billett eller mot førehandstinging.

Serviceskyss – tinging
Serviceskyss er ei utvida form for tingingsrute som skal køyrast etter direkte tinging frå den reisande. Hovudmålet for denne skyssen er å finne løysingar som aukar mobiliteten til dei eldre og dei med funksjonshemming. Skyssen er eit tilbod utforma av Sogn og Fjordane fylkeskommune i samarbeid med kommunane.
Brukarane vert henta heime og transportert til sentrum eller anna samlingsplass der dei har ulike velferdstilbod innad i kommunen. Det varierer frå kommune til kommune kor ofte skyssen går.

I samband med bussanbodet i Sunnfjord er serviceskyssen teken inn som ein del av oppdraget.
Brukarane tingar skyssen som før hos lokal drosjeeigar i kommunen. Drosjene vil så organisere serviceskyssen for påfølgande dag.

Unnataket er på følgjande ruteområde: Flora, Balestrand, Førde, Viksdalen. Her må turen tingast på telefon 918 96 400 virkedagen før inna kl.15.30.