Service og tinging

Serviceskyss / Tingingsruter

Tingingsruter – tlf 577 25 000
Tingingsruter er ruter som berre skal køyrast mot førehandstinging. Kva ruter dette gjeld finn ein på www.kringom.no.
Transporten skal tingast innan kl. 15.00 dagen i førevegen. Skyssen skal tingast på telefon 577 25000.
Ruter som vert køyrde dersom passasjer (x-stopp) er ei form for tingingsrute der tinginga blir gjort om bord i bussen når passasjeren kjøper billett eller mot førehandstinging.

Serviceskyss – tinging
Serviceskyss er ei utvida form for tingingsrute som skal køyrast etter direkte tinging frå den reisande. Hovudmålet for denne skyssen er å finne løysingar som aukar mobiliteten til dei eldre og dei med funksjonshemming. Skyssen er eit tilbod utforma av Sogn og Fjordane fylkeskommune i samarbeid med kommunane.
Brukarane vert henta heime og transportert til sentrum eller anna samlingsplass der dei har ulike velferdstilbod innad i kommunen. Det varierer frå kommune til kommune kor ofte skyssen går.

I samband med bussanbodet i Sunnfjord er serviceskyssen teken inn som ein del av oppdraget.
Brukarane tingar skyssen som før hos lokal drosjeeigar i kommunen. Drosjene vil så organisere serviceskyssen for påfølgande dag.

Unnataket er på følgjande ruteområde: Flora, Balestrand, Førde, Viksdalen. Her må turen tingast på telefon 918 96 400 virkedagen før inna kl.15.30.