Firda Billag Buss testar no fylkets første hybridbuss

Test av hybridbussen skjer i samarbeid med Volvo. Bussen skal brukast som bybuss i Førde i ein prøveperiode på 1 år.

Ein skulle tru at store dieselmotorar i lastebilar og bussar forureinar mykje meir enn privatbilar. Slik er det ikkje, då desse har ein anna renseteknologi enn personbilar.

Firda Billag Buss AS og Transferd AS har dei siste tre åra investert over 200 millionar kroner i oppgradering av vognparken til EURO-6 standard, og testar no hybridbuss for første gong i fylket.

I tillegg til store investeringar i moderne teknologi og utstyr har godsselskapet Transferd AS gjennomført eit eige prosjekt «På riktig side» i samarbeid med Norsk Lastebileigarforbund.
Dette prosjektet har mellom anna som mål å redusere forbruket av drivstoff. Det er blitt helde kurs i økonomisk køyring, og kvar einskild sjåfør sitt forbruk av drivstoff blir systematisk følgt opp.

Økonomisk køyring gjer at dieselforbruket går ned og det vert mindre slitasje. Dette kjem både miljøet og kundane til gode. I tillegg meiner vi at økonomisk køyring er eit godt bidrag til trafikktryggleik.

Det er ikkje berre innan buss- og godstrafikk Firda Billag-gruppa satsar på miljøvennleg teknologi. Gruppa eig også AVIS Fjordane Bilutleige AS, som leiger ut privatbilar, varebilar og minibussar i Sunnfjord, og har til liks med Buss-selskapet og Transferd AS vore offensive på miljøinvesteringar. Vi har totalt 100 utleigebilar til utleige – av desse er no 3. kvar bil hybrid.

Firda Billag Buss er også blitt sertifisert etter den internasjonale miljøstyringsstandarden ISO 14001.
Å dokumentere at vi har eit miljøfokus er viktig for heile Firda Billag-gruppa. Vi kan då overfor kundar, tilsette , leverandørar, eigarar og samfunnet elles vise til at vi arbeider systematisk og målretta for å redusere vårt miljømessige fotavtrykk.

Linkar:
Artikkel frå lastebilen.no
http://lastebil.no/Aktuelt/Nyhetsarkiv/2017/Dieselforbud-i-Oslo-Euro-VI-lastebilene-renser-lufta

Rapport frå Transportøkonomisk institutt
https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=40122