Verdiar og miljø

Våre verdiar

 • Vår visjon er: Ditt sikraste val
 • Vi skal vere sikker, punktleg og ordentleg
 • Vi skal halde våre lovnader. Kvalitet skal vere vårt varemerke
 • Vi skal vere ærlege i vår kommunikasjon – både internt og eksternt
 • Ein skal kunne stole på konsernet Firda Billag
 • Vi er serviceinnstilte

Miljø

Miljø Firda Billag Buss

Firda Billag Buss er miljøsertifisert etter ISO 14001:2015 og har som mål å bidra til ein berekraftig kollektivbransje.

Selskapet har utvikla eit leiingssystem for miljø slik at vi til ein kvar tid skal overhalde samsvarsforpliktingar, lovbestemte og eigendefinerte krav som omhandlar miljøet. Firda Billag Buss har eit internt miljøengasjement og kontinuerleg fokus på å forbetre eigen miljøprestasjon.

Firda Billag Buss AS skal:

 • Ha høgt fokus på bevisstgjering og opplæring i miljøvennleg og sikker køyrestil for å redusere utslepp og skader
 • Ha eit bevist miljøforhold til leverandørar ved å sette miljøkrav ved innkjøp
 • Aktivt følgje utvikling innan miljøområdet ved å søkje ny motorteknikk og nye drivstoffløysingar, samt prioritere miljømerka eller miljøtilpassa produkt ved innkjøp
 • Jobbe aktivt for at fleire reiser kollektivt
 • Ha høg kvalitet og strenge rutinar i avfallshandtering og jobbe aktivt for å redusere energibruken

Les meir om utprøving av hybridbussar her →

Miljø Transferd

Transferd er miljøsertifisert etter ISO 14001:2015 og har som mål å vere miljøleiande innan transport på veg.

Transferd si miljøforplikting

 • Overhalde våre samsvarsforpliktingar, samt lovbestemte og eigendefinerte miljøkrav
 • Fokus på reduksjon av miljøbelastning
 • Halde høg kvalitet og strenge rutinar i avfallshandsaming og jobbe aktivt for å redusere energibruken

Kontinuerleg forbetring

I samarbeid med leverandørar søke ny motorteknikk og nye drivstoffløysingar, som gir mindre utslepp

Opplæring i økonomisk køyrestil, som å redusere forbruk og utslepp, samt å redusere skadar og personleg stress

Engasjere seg i kontinuerleg forbetring av leiingssystemet for miljø for å forbetre miljøprestasjonen.

Miljø Fjordane Bilutleige

Miljøpolicy

Avis Budget Group skal være et forbilde i bransjen i miljøspørsmål. Vi samarbeider over landegrenser for å utvikle samarbeidet som bidrar til at vi oppnår våre miljømål.

Våre viktigste prioriteringer er:

 • Å være engasjert i miljøspørsmål som beskytter miljøet og forhindrer forurensning
 • Å videreutvikle vår miljøflåte
 • Å opprettholde arbeidet med å redusere CO2 og NOx-utslipp fra våre virksomhet
 • Å stille miljøkrav til alle våre leverandører, spesielt med tanke på kjemikalutslipp
 • Å finne løsninger som bidrar til forminsket ressursbruk og reduserer mengden avfall fra vår virksomhet
 • Å etterleve lover og forskrifter, samt våre egne miljømål og aktiviteter
 • Å opprettholde samarbeidet med ISO 14001 og ha fokus på stadig forbedring